“Semalt” 4 sany ygtybarly gurşun nesli düşünjesini açýar

Sanly marketing kampaniýalary bu iş üçin öňdebaryjy zatlary döretmäge kömek edýär. Bu aňsat iş däl we ony dogry ýola goýmak we has köp çykarmak üçin käbir düzedişler gerek. Highhli ýokary hilli gurşunlaryň öwrülişik potensialy bar. Adamlary web sahypasyna çekmek we satýan zadyňyzda gymmatlyk tapar diýen umyt bilen maglumatlaryndan ýüz öwürmäge ynandyrmak diýmekdir.

Bagtymyza, marketologlar üçin hilini ýokarlandyrmagyň ýollary bar.

Müşderi üstünlikleriniň “ Semalt” müdiri Maýkl Braun, pes nesil strategiýasy sebäpli pes öwrülişigi bolan adamlara maslahat berýär:

1. Uly mazmun önümi

Mazmun iş üçin iňňän möhümdir. Hiliň öňdebaryjylygyny döretmek üçin, marketolog gowy mazmuna eýe bolmalydyr, sebäbi bu mazmuny ilkinji nobatda sarp edijileri özüne çekýär. Munuň üstesine, adaty marketingden 62% arzan we üç esse köp girdeji gazanýar. Şeýle-de bolsa, strategiýanyň işlemegi üçin maksatly diňleýjiler gerek. Maksatly diňleýjiler adamlara agyry nokatlaryny kesgitlemäge, soň çözgütleri kesgitlemäge we myhmanlary herekete ruhlandyrmaga mümkinçilik berýär.

2. Üns beriji mazmuny paýlaň

Gowy paýlamak strategiýasy bolmazdan, mazmun döretmek üçin edilýän ähli tagallalar biderek bolar. Maksat, ähli potensial müşderilere mazmun tapmaga we oňa nähili çemeleşmelidigini bilgeşleýin öwrenmäge mümkinçilik bermekdir.

Iň oňat pikir, aňyrsynda marketing we gözleg motory optimizasiýasy (SEM & SEO). Organiki web sahypasy traffigi, Formstack-iň gurşun almak ýagdaýyna görä ýokary hilli esasy çeşmeleriň biridir. SEO we SEM-e ýeterlik üns bermek müşderilere mazmun tapmak üçin açar sözleri ulanmaga mümkinçilik berer. Mundan başga-da, maksatlaýyn diňleýjilere degişli sosial media hasaplaryny goşmak möhümdir, sebäbi mazmuny strategiki paýlaşmaga mümkinçilik berýär.

3. Jübi telefony üçin amatly mazmun görnüşleri

Ulanyjylar sahypa girensoň, maksat olary öwürmek. Öwürmek, müşderileriň onlaýn görnüş arkaly özleri hakda maglumat berýändigini aňladýar. Jübi telefonlarynyň köp ulanylmagy onlaýn satyjylardan ýokary öwrüliş tizligini saklamak üçin ykjam amatly görnüşleri dizaýn etmegi talap edýär. Jübi formalaryny optimizirlemek, olaryň kiçi ekranlarda daşky görnüşini barlamagy göz öňünde tutýar. Ulanyjylar ykjam enjamlarynda blankalary doldurmakda kynçylyk çekmeli däldirler. Giriş zolaklary ekranyň üsti bilen uzalmaly, aýlamak iň az derejede bolmaly we aýdyňlyk bilen islenýän hereket üçin iň az çagyryş bolmaly.

4. Işleýişine gözegçilik etmek

Satyn alyjy üçin iş hiç wagt gutarmaýar, sebäbi hemişe arassalanmagy talap edýär. Google Analytics bilen web sahypasynyň işleýşini yzarlamak, haýsy marketing tagallalarynyň işleýändigini kesgitlemäge kömek edýär. Şonuň üçin olary optimizirlemek we ulaltmak arkaly marketingiň peýdalary bu tagallalar arkaly ýokarlanýar. Formalar baradaky maglumatlar, marketingiň netijeliligine we öwrülmegine päsgelçilikleri we bolup biljek päsgelçilikleri kesgitlemäge kömek edýär.

Belli bir kompaniýa üçin öňdebaryjy we iş ýerlerini döredýän strategiýa, sahypadaky gymmatly mazmuna müşderileri özüne çekýänçä täsirli bolýar. Haçan-da marketolog optimallaşdyrylan görnüşi ulansa, kompaniýany mümkin öwrülişige ynandyrýarlar. Netijede, yzygiderli maglumat gözegçiligi tagallalary takyklamaga we hil perspektiwalaryny döretmäge kömek edýär.

send email